حکایت مجنون که خاک می بیخت تا لیلی را بیابد

اصلاح شده در 2011/07/31 08:41 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: عطار نیشابوری

دیــد مـــجـــنـــون را عـــزیــزی دردنـــاککـو میان ره گـذر می بـیخـت خـاک
گفـت ای مجـنون چـه می جـویی چـنینگـفـت لـیلـی را همی جـویم یقـین
گــفــت لـیـلـی را کــجــا یـابــی ز خــاککـی بــود در خــاک شـارع در پــاک
گفت من می جویمش هر جا که هستبوک جایی یک دمش آرم به دست