گفتگوی شیخ ابوسعید مهنه با پیری روشن ضمیر درباره صبر

اصلاح شده در 2011/07/31 08:41 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: عطار نیشابوری

شـیخ مهنه بـود در قـبـضـی عـظـیمشد به صحرا دیده پر خون، دل دو نیم
دیــد پـــیــری روســتـــایــی را ز دورگـاو مـی بـسـت و ازو مـی ریخـت نور
شیخ سـوی او شـد و کردش سـلامشـرح دادش حـال قـبــض خـود تــمـام
پـیر چـون بـشنید گفت ای بـوسـعیداز فــرود فــرش تـــا عــرش مــجـــیــد
گـر کـننـد این جـمـلـه پـر ارزن تـمـامنـه بـه یـک کـرت، بـه صـد کـرت مـدام
ور بــود مـرغـی کـه چــیـنـد آشـکـاردانـــه ارزن پـــس از ســـالـــی هـــزار
گــر ز بـــعـــد بـــا چـــنــدیــن زمــانمــرغ صـــد بـــاره بـــپـــردازد جـــهــان
از درش بــویـی نـیـابــد جــان هـنـوزبــو ســعــیــدا زود بــاشــد آن هــنــوز
طـالـبــان را صـبـر مـی بـایـد بـسـیطـالـب صــابــر نـه افـتــد هـر کـســی
تــا طــلــب در انــدرون نــایــد پــدیـدمـشــک در نـافـه ز خــون نـایـد پــدیـد
از درونـی چــون طــلــب بــیـرون رودگــر هـمــه گــردون بــود در خــون رود
هـرک را نـبـود طـلـب، مـردار اوسـتزنـده نیسـت او ، صـورت دیوار اوسـت
هـرکــرا نـبــود طــلــب مــرد آن بــودحـاش لـلـه صـورتــی بــی جــان بــود
گـر بـه دسـت آید تـرا گـنـجـی گـهـردر طـلـب بــایـد کـه بــاشـی گـرم تــر
آنـک از گــنـج گـهـر خــرســنـد شــدهـم بــدان گــنــج گــهـر دربــنـد شــد
هــرک او در ره بــچــیـزی بــازمــانــدشـد بـتـش آن چـیـز کـو بـت بـازمـانـد
چـون تـنک مغز آمدی بـی دل شدیکـز شـراب مـســت لـایـعـقـل شــدی
می مشو آخر به یک می مست نیزمی طلب چـون بـی نهایت هست نیز