حکایت مفلسی که عاشق ایاز شد و گفتگوی او با محمود

اصلاح شده در 2011/07/31 08:41 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: عطار نیشابوری

گـشـت عـاشـق بـر ایـاز آن مـفـلـسـیاین سخن شد فاش در هر مجـلسی
چــون ســواره گـشـتــی انـدر ره ایـاسمـی دویـدی آن گـدای حــق شـنـاس
چـون بـه میدان آمـدی آن مـشـک مویرنـد هـرگـز نـنـگـرسـتــی جـز بــگـوی
آن ســخــن گـفـتــنـد بــا مـحــمـود بــازکـان گـدایی گـشـت عـاشـق بـر ایـاز
روزدیـگـر چــون بــه مـیـدان شـد غـلـاممـی دوید آن رنـد در عـشـقـی تـمـام
چــــشــــم درگــــوی ایـــاز آورده بــــودگوییی چـون گوی چـوگان خـورده بـود
کـرد پــنـهـان سـوی او ســلـطـان نـگـاهدید جـانش چـون جـو و رویش چو کاه
پشت چون چوگان و سرگردان چو گویمی دوید از هر سوی میدان چـو گوی
خـوانـدش مـحـمـود و گـفـتــش ای گـداخـواسـتــی هـم کـاسـگـی پــادشـاه
رنـد گــفــتــش گــر گــدا مــی گــویـیـمعــشــق بــازی را ز تــو کـمـتــر نـیـم
عشـق و افلاس اسـت در هم سـایگیهـســت ایـن سـرمـایـه سـرمـایـگـی
عــشــق از افــلـاس مـی گــیـرد نـمـکعشق مفلس را سزد بـی هیچ شک
تـــو جـــهــان داری دلــی افــروخـــتـــهعـشـق را بـاید چـو من دل سـوخـتـه
سـاز وصـل اسـت اینـچ تـو داری و بـسصـبـر کـن در درد هـجـران یـک نـفـس
وصـل را چـنـدیـن چـه سـازی کـار و بـارهـجــر را گـر مـرد عـشـقـی پــای دار
شـاه گفـتـش ای ز هسـتـی بـی خـبـرجـمـلـه چـون بـرگـوی مـی داری نظـر
گفت زیرا گو چـو من سـرگشـتـه اسـتمن چـو او و او چـو من آغشتـه است
قــــــدر مـــــن او دانـــــد و مـــــن آن اوهــر دو یــک گــویـیــم در چــوگــان او
هـر دو در سـرگـشـتــگـی افـتــاده ایـمبـی سرو بـی تن بـه جان استاده ایم
او خـــبــــر دارد ز مـــن، مـــن هـــم ازوبــاز مـی گـویـیـم مـشــتــی غــم ازو
دولـــتـــی تـــر آمـــد از مــن گـــوی راهکـاســب او را نـعـل بــوســد گـاه گـاه
گـرچـه هـمـچـون گـوی بــی پـا و سـرملـیک مـن از گـوی مـحـنـت کـش تـرم
گــوی بــرتــن زخــم از چــوگــان خــوردویـن گـدای دل شـده بــر جــان خـورد
گــوی گــرچــه زخــم دارد بــی قــیـاساز پــــی او مــــی دود آخــــر ایــــاس
مــن اگــر چـــه زخـــم دارم بـــیــش ازودرپــیــم بــی او و مــن در پــیــش ازو
گـوی گـه گـه در حـضـور افـتــاده اسـتوین گـدا پـیوسـتـه دور افـتـاده اسـت
آخــر او را چــون حــضــوری مـی رســداز پــی وصـلـش سـروری مـی رســد
مـن نـمـی یـارم ز وصــلــش بــوی بــردگـوی وصـلی یافـت و از من گوی بـرد
شــهــریـارش گــفــت ای درویـش مــندعــوی افــلــاس کــردی پــیـش مــن
گــر نــمــی گــویــی دروغ ای بــی نــوامــفــلــســی خـــویــش را داری گــوا
گـفـت تـا جـان مـن بــود مـفـلـس نـیـممـدعـی ام، اهـل ایـن مـجـلـس نـیـم
لیک اگـر در عـشـق گردم جـان فـشـانجان فشاندن هست مفلس را نشان
در تـو ای مـحـمـود کـو مـعـنـی عـشـقجـان فشـان، ورنه مکن دعوی عشق
ایـن بــگـفـت و بـود جـانـیـش از جـهـانداد جــان بــر روی جــانــان نــاگــهـان
چـون بـه داد آن رنـد جـان بــر خـاک راهشـد جـهان محـمود را زان غـم سـیاه
گـر بـه نـزدیک تـو جـان بـازیـسـت خـردتـو درآ تـا خـود بــبــیـنـی دسـت بــرد
گــر تــرا گــویــنــد یــک ســاعــت درآیتـا تـو زیـن ره بــشـنـوی بــانـگ درای
چـون چـنـان بـی پـا و سـرگـردی مـدامکـانـچ داری جــمـلـه در بــازی تــمـام
چــون درافـتــی، تــا خــبــر بــاشـد تــراعـقـل و جــان زیـر و زبــر بــاشـد تــرا