گفتار معشوق طوسی (محمد) با مریدش

اصلاح شده در 2011/07/31 08:44 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: عطار نیشابوری

یک شبی معشوق طوس، آن بحر رازبــا مــریــدی گــفــت دایــم در گــداز
تــا چـو انـدر عـشـق بــگـدازی تــمـامپس شوی از ضعف چون مویی مدام
چـون شود شخص تـو چون مویی نزارجــایـگــاهــی ســازدت در زلــف یــار
هـرک چــون مـویـی شـود در کـوی اوبـی شـک او مـویی شـود در موی او
گـر تــو هـسـتـی راه بــیـن و دیـده ورمـوی در مـوی این چـنین بـین درنگـر
گــر ســر مـویـی نـمــانـد از خــودیـتهــفــت دوزخ ســر بــرآیـد از بــدیـت