سخن عاشقی که بر خاکستر حلاج نشست

اصلاح شده در 2011/07/31 08:45 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: عطار نیشابوری

گـفــت چــون در آتــش افـروخــتــهگــشــت آن حــلــاج کــلــی ســوخــتــه
عاشـقی آمد مگر چـوبـی بـدسـتبـر سـر آن طشـت خـاکسـتـر نشـسـت
پـس زفان بـگشاد هم چون آتشیبــاز مـی شـوریـد خــاکـسـتــر خـوشـی
وانگهی می گفـت بـرگویید راسـتکانک خوش می زد انا الحق او کجاست
آنـچ گـفـتـی آنـچ بـشـنـیدی هـمـهوانــچ دانـســتــی و مــی دیـدی هـمــه
آن همـه جـز اول افـسـانـه نیسـتمحـو شو چـون جـایت این ویرانه نیسـت
اصـل بـاید، اصل مسـتـغنی و پـاکگــر بــود فــرع و اگــر نــبــود چــه بـــاک
هسـت خـورشید حـقیقی بـر دوامگــونـه ذره مـان نـه ســایـه والــســلــام
***
چـون بـرآمد صـد هزاران قرن بـیشقـرنـهـای بــی زمـان نـه پـس نـه پـیـش
بــعــد از آن مـرغـان فـانـی را بــنـازبــی فــنــای کــل بــه خــود دادنــد بـــاز
چـون همه خویش بـا خویش آمدنددر بــقــا بــعــد از فــنــا پــیــش آمــدنــد
نیسـت هرگز، گر نوست و گر کهنزان فــنــا و زان بـــقــا کــس را ســخــن
هم چـنـان کـو دور دورسـت از نظـرشــرح ایــن دورســت از شــرح و خــبــر
لــیـکــن از راه مــثــال اصــحــابــنـاشــرح جــســتــنـد از بــقـا بــعـد الـفـنـا
آن کـجــا ایـنـجــا تــوان پــرداخـتــننــو کــتـــابـــی بـــایــد آن را ســاخــتــن
زانـک اســرار الـبــقـا بــعــد الـفــنـاآن شـــنـــاســـد کـــو بـــود آنـــرا ســـزا
تـا تـو هسـتـی در وجـود و در عـدمکـــی تـــوانــی زد دریــن مـــنــزل قـــدم
چـون نـه این مـانـد نه آن در ره تـراخــواب چــون مــی آیــد ای ابـــلــه تـــرا
در نــگــر تـــا اول و آخــر چــه بـــودگـر بــه آخــر دانـی ایـن آخــر چــه سـود
نـطــفـه پــرورده در صــد عــز و نـازتــا شــده هـم عــاقــل و هـم کـار ســاز
کــرده او را واقــف اســرار خــویـشداده او را مــعـــرفـــت در کــار خـــویــش
بـعـد از آنش مـحـو کـرده محـو کـلزان هــمـــه عـــزت درافـــکـــنــده بـــذل
بـــاز گـــردانـــیـــده او را خـــاک راهبــــاز کـــرده فـــانـــی او را چـــنـــدگـــاه
پـس مـیـان این فـنـا صـد گـونـه رازگـفـتــه بــی او، لـیـک بــا او گـفـتـه بــاز
بــعــد از آن او را بــقـایـی داده کـلعــیــن عــزت کــرده بـــر وی عــیــن ذل
تـو چـه دانی تـا چه داری پـیش تـوبـــا خـــود آی آخـــر فـــروانـــدیــش تـــو
تــا نـگــردد جــان تــو مـردود شــاهکـی شـوی مـقـبــول شــاه آن جــایـگـاه
تــا نـیـابــی در فـنـا کـم کـاسـتــیدر بـــقــا هــرگــز نــبـــیــنــی راســتــی
اول انـــدازد بــــخـــواری در رهـــتبـــاز بـــرگـــیــرد بـــه عـــزت نــاگـــهــت
نیست شو تا هستیت از پی رسدتـا تـو هسـتـی، هسـت در تـو کی رسد
تــا نــگــردی مــحــو خــواری فــنــاکـــی رســــد اثــــبــــات از عـــز بــــقـــا