فی وصف حاله

اصلاح شده در 2011/07/31 08:46 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: عطار نیشابوری

کــردی ای عــطــار بــر عــالــم نـثــارنــافـــه اســـرار هــر دم صـــد هــزار
از تــو پــر عـطــرســت آفـاق جــهـانوز تــو در شــورنـد عـشــاق جــهـان
گـه دم عـشـق عـلـی الـاخــلـاق زنگــــه نـــوای پــــرده عــــشــــاق زن
شـعـر تــو عـشــاق را ســرمـایـه دادعـاشـقـان را دایـم ایـن سـرمـایه داد
خـتـم شد بـر تـو چـو بـر خورشید نورمـنـطــق الـطــیـر و مـقـامـات طــیـور
از ســر دردی بـــدیــن مــیــدان درآیجـان سـپـر زار و بــدیـن دیـوان درآی
در چـنین میدان که شـد جـان ناپـدیدبـل کـه شـد هـم نـیز مـیدان نـاپـدید
گــــر نــــیـــایـــی از ســــر دردی دروروی نـــنـــمـــایـــد تـــرا گـــردی درو
در ازل درد تـــو چـــون شــد گــام زنگـر زنـی گــامـی هـمـه بــر کــام زن
تـــا نــگـــردد نـــامـــرادی قـــوت تـــوکــی شــود زنــده دل مــبــهـوت تــو
درد حـاصل کن که درمان درد تـسـتدر دو عـالـم داروی جـان درد تـسـت
در کــتـــاب مــن مــکــن ای مــرد راهاز ســر شــعـر و ســر کـبــری نـگـاه
از ســـر دردی نــگــه کـــن دفـــتـــرمتــــا ز صــــد یـــک درد داری بــــاورم
گــوی دولـت آن بــرد تــا پــیـشــگــاهکــز ســر دردی کــنــد ایـن را نـگــاه
در گــــذر از زاهـــدی و ســــادگــــیدرد بـــایــد، درد و کــارافـــتـــادگــی
هـرکــرا دردیـســت درمــانـش مـبــادهرک درمـان خـواهد او جـانش مبـاد
مرد بـاید تـشنه و بـی خـورد و خـوابتـشـنه ای کـو تـا ابـد نـرسـد بـه آب
هرک زین شیوه سـخـن دردی نیافتاز طـریـق عـاشـقـان گـردی نـیـافـت
هـرک ایـن را خــوانـد مـرد کــار شــدوانـک ایـن دریـافـت بــرخــوردار شـد
اهـل صــورت غــرق گـفـتــار مـن انـداهـل مـعــنـی مــرد اســرار مـن انـد
ایــن کــتـــاب آرایــش اســت ایــام راخـــاص را داده نــصـــیــب و عـــام را
گر چـو یخ افسـرده ای دید این کتـابخـوش بـرون آمد جـوابـش از حـجـاب
نـظـم مـن خـاصـیـتــی دارد عـجـیـبزانک هر دم بـیشـتـر بـخـشـد نصیب
گـر بــسـی خــوانـدن مـیـســر آیـدتبـی شـکـی هـر بـار خـوشـتـر آیـدت
زیـن عــروس خــانـگــی در خــدر نـازجـز بـه تـدریـجـی نـیـفـتـد پـرده بــاز
تـا قـیامـت نیز چـون مـن بـی خـودیدر سـخـن نـنـهـد قـلـم بــر کـاغـذی
هسـتـم از بـحـر حـقـیقـت درفـشـانخـتـم شد بـر من سخن اینک نشان
گـر ثـنـای خـویـشـتـن گـویـم بـسـیکـی پـسـندد آن ثـنـا از مـن کـسـی
لـیک خـود منصـف شـناسـد قـدر منزانـک پـنـهـان نـیـسـت نـور بـدر مـن
حـال خـود سر بـسـتـه گفتـم اندکیخود سخن دان داد بدهد بی شکی
آنچ مـن بـر فـرق خـلـق افـشـانده امگــر نـمــانـم تــا قــیـامـت مــانـده ام
در زفـــان خـــلـــق تـــا روز شـــمـــاریــاد گــردم، بــس بــود ایـن یــادگــار
گـــر بـــریــزد از هــم ایــن نــه دایــرهکــم نـگــردد نــقــطــه زیـن تــذکــره
گـر کـسـی را ره نـمـایـد ایـن کـتــابپــس بــرانـدازد ز پــیـش او حــجــاب
چـون بـه آسـایـش رسـد زین یـادگـاردر دعـــا گـــویــنـــده را گـــو یــاد دار
گـل فـشـانی کـرده ام زین بـوسـتـانیـاد داریـدم بــه خــود ای دوســتــان
هر یکی خـود را در آن نوعـی که بـودکـرد لـخـتـی جـلـوه و بـگـذشـت زود
لـاجـرم مـن نـیـز هـمـچـون رفـتــگـانجـلـوه دادم مـرغ جـان بـر خـفـتـگـان
زین سخـن گر خـفتـه ای عمری درازیـک نــفــس بــیـدار دل گــردد بــر از
بــی شــکــی دایـم بــرآیـد کــار مـنمـنـقــطــع گـردد غــم و تــیـمـار مـن
بس که خود را چون چراغی سوختمتـا جـهانـی را چـو شـمـع افـروخـتـم
همچـو مشـکاتـی شـد از دودم دماغشـمـع خـلـدی تــا کـه از دود چــراغ
روز خـوردم رفت، شـب خـوابـم نماندزاتــش دل بــر جــگــر آبــم نــمــانــد
بـا دلـم گـفـتـم کـه ای بـسـیار گـویچـنـد گـویـی، تـن زن و اسـرار جـوی
گـفـت غـرق آتــشــم عــیـبــم مـکـنمی بـسـوزم گـر نمی گـویم سـخـن
بـحـر جـانم می زند صـد گونه جـوشچـون تـوانم بـود یک ساعت خـموش
بـر کـسـی فـخـری نـمـی آرم بــدیـنخـویش را مـشـغـول می دارم بـدین
گـرچـه از دل نـیسـت خـالـی درد اینچـنـد گـویـم چـون نـیم مـن مـرد این
ایـن هـمـه افـسـانـه بـیهـودگـیـسـتکـار مـردان از مـنـی پــالـودگـیـسـت
دل کـه او مشـغـول این بـیهوده شـدزوچـه آید چـون سخـن فرسوده شد
مـی بــبــایـد تـرک جـان نـهـمـار کـردزیـن هـمـه بـیـهـوده اسـتـغـفـار کـرد
چند خواهی بـحر جـان در جوش بـودجـان فـشـاندن بـاید و خـامـوش بـود