سؤال سلیمان از موری لنگ

اصلاح شده در 2011/07/31 08:47 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: عطار نیشابوری

چـون سـلیمان کرد بـا چـندان کمالپـیش مـوری لـنگ از عـجـز آن سؤال
گفـت بـرگوی ای ز من آغـشـتـه تـرتا کدامین گل به غم به سر شسته
داد آن سـاعـت جـوابـش مـور لـنـگگفت خـشـت واپـسـین در گور تـنگ
واپسین خشتی که پیوندد به خاکمـنـقـطــع گـردد هـمـه اومـیـد پــاک
چـون مـرا در زیر خـاک ای پـاک ذاتمــنـقــطــع گــردد امـیـد از کــایـنـات
پـس بـپـوشد خـشت آخـر روی منتـو مگـردان روی فـضـل از سـوی من
چـون بـه خـاک آرم سـرگشتـه رویهـیـچ بـا رویـم مـیـار از هـیـچ سـوی
روی آن دارد کــزان چــنــدان گــنــاههــیــچ بـــا رویــم نـــیــاری ای الـــه
تــو کــریـم مـطــلـقــی ای کــردگـارعــفــو کــن از هـرچ رفــت و در گـذار