درنعت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم

اصلاح شده در 2011/07/31 09:36 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شعر کهن, فخرالدین عراقی

نـقـل کـن از وبـال کـفـر بـدیـنمـصـطـفـی را دلـیـل مـطـلـق بــیـن
خـاتــم انـبــیـاء، رسـول هـدیصــاحــب جــبــرئیــل، امــیــن خــدا
قـصـد و مـقـصـود و آخــر و اولاولــیـن خــلــق و آخــریـن مـرســل
پــادشــاه دیــار جــود و وجــودمـقــصــد عــلـم و عــالـم مـقـصــود
حــافـظ صــفـحــه مـعـانـی دلچــــشـــمـــه آب زنـــدگـــانـــی دل
صــوفــی خــانـقـاه الـرحــمـانعــالــم عــلــم «عــلــم الــقــرآن »
آنکه پوشیده خلعت «لولاک »وز بــلـنـدیـش پــسـت شـد افـلـاک
خـواجـه بـارگاه کـونین اوسـتســالـک راه قـاب قـوسـیـن اوسـت
تـیر دینش چـو بـر نشـانه زدندپـنـج نـوبــت بـه هـفـت خـانـه زدنـد
شرعش از علم گستـرید فنوندر نــواحـــی چـــرخ بـــوقـــلـــمــون
چـاکرش آفتـاب و بـنده سهیلروی او «والضحی » و مو «واللیل »