حکایت

اصلاح شده در 2011/07/31 09:39 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شعر کهن, فخرالدین عراقی

یـــکـــی از عــــاشــــقـــان جــــمـــالـــت رابـــــود نـــــجـــــم اکـــــابـــــر کـــــبـــــری
آن مــــعــــیــــن شــــریــــعــــت احــــمــــدآن قــــــریـــــن دل و قــــــریـــــب احــــــد
بـــــود بـــــر چـــــرخ انـــــجـــــم اخـــــیــــارآفــــــتــــــاب مــــــعــــــانــــــی اســــــرار
آن گـــره ســــالـــکــــان، کـــه ره بــــردنـــداقــــتـــــبـــــاس کــــمــــال ازو کــــردنــــد
بــــــــــربــــــــــود از مـــــــــقـــــــــام آزادیدل او حــــســــن مــــجــــد بـــــغــــدادی
بـــربـــودش بــــتـــی چـــنـــان مـــقـــبـــولنــــاگــــهـــان از مــــقــــام عــــالــــی دل
حـــســـن زیــبـــاش خـــیــل عــشـــق آوردصـــــبــــــر و آرام او بـــــه غـــــارت بـــــرد
گـــــفـــــت: آیـــــا بــــــر مـــــن آریـــــدش؟هـــســـت جــــان او، بــــر تــــن آریـــدش
در زمــــان نــــزد شـــــیــــخـــــش آوردنــــدخــاطــر شــیـخ گــشــت رســتــه ز بــنـد
زو بـــپـــرســـیــد: تـــا چـــه دارد دوســـت؟و آن چه باشد که دوست عاشق اوست؟
در دمــــش چــــون او بــــپــــرســــیـــدنـــدمـــیــل شـــطـــرنــج بـــاخـــتـــن دیــدنــد
شــیـخ شــطــرنـج خــواســت، وقـت گـزیـدبــــا حــــریـــف ظـــریـــف مـــی بــــازیـــد
چـــون کــه مــغـــلــوب کـــرد خـــیــلــش راهـــمـــگـــی جـــذب کـــرد مـــیـــلـــش را
حــــب شــــطــــرنـــج از دلــــش بــــربــــودبـــازیــی چـــنــد بـــس نــکـــوش نــمـــود
فــــرس دولـــتــــش چــــو بــــازیـــن شــــدبـــیــدق هــمــتـــش بـــه فـــرزیــن شـــد
شــاه نــفــســش ازان عــری بــرخــاســتمــاهـرخ عــرصــه ای نـکــوتــر خــواســت
دســـت هــا بـــازداشـــت زیــن دســـتـــانپــــیـــل او کــــرد یـــاد هـــنـــدســــتــــان
چــنــد روزی بـــه خــلــوتـــش بـــنــشــانــدکــانــدر آن لــوح ســر عــشــق بــخــوانـد
چـــون ز ذوق صـــفـــاش بـــی هــش کــردهــمــه در عـــشـــق او فـــرامـــش کـــرد
هـســت عـشـق آتــشـی، کـه شــعـلـه آنســـوزد از دل حـــجــــاب هـــر حـــدثــــان
چـــون بـــســـوزد هـــوای پـــیـــچـــاپـــیـــچاو بـــمـــانـــد چـــو زو نـــمـــانـــد هـــیـــچ
او ســــراپـــــای تـــــخــــت انــــوار اســــتاو مـــطـــایـــای رخــــت اســــرار اســــت
او رســــــانـــــد ز شــــــوق روحــــــانـــــیبــــه جـــمـــال و جــــلـــال رحـــمـــانـــی
عــشــق ز اوصــاف کــردگــار یـکــی اســتعاشـق و عشق و حـسـن یار یکی اسـت
بــــــود مـــــعــــــبــــــود خــــــالــــــق رزاقنـفـس خـود را بــه نـفـس خـود مـشـتـاق
آن جـــمــیــلــی، کــه او جـــمــال آراســـت«کـنـت کـنـزا» بــگـفـت و آنـگـه خـواسـت
تـــــا در گـــــنـــــج ذات بــــــنـــــمـــــایـــــدبـــه کـــلـــیـــد صـــفـــات بـــگـــشـــایـــد
چـــون بـــه او صــاف خـــاص ظــاهــر شـــدپـــیــش انــســان بـــه ذات حــاضــر شــد
بــــه جـــمـــال صـــفـــا تــــجــــلـــی کـــردعـــشـــق را یــار اهــل مـــعـــنـــی کـــرد
یــافــتـــش عـــاشـــق از ظـــهــور صـــفــتعـــلــمــش از عـــلــم و قـــدرت از قــدرت
ســمـعـش از ســمـع و هـم بــصــر ز بــصـردر کـــلـــام از کـــلـــام شـــد بــــخــــبــــر
وز ارادت ارادتـــــــــــش حـــــــــــاصــــــــــلوز حــــیـــاتــــش حـــیـــات شـــد واصـــل
از جــــمــــالــــش جــــمــــال وی نـــمــــودوز بـــقـــایــش بـــقــای عـــشـــق فـــزود
از مــحــبـــت مــحــبـــتــش بـــشــنــاخــتوز تــجــلـی عـشــق عـشــقـش بــاخــت
زیـن صـفـت هـا چــو بــوی دوسـت شـنـیـدخــــویـــشـــتــــن را نـــدیـــد و او را دیـــد
مـــظـــهـــر وی دوســــت را بــــنـــهـــفـــت«لیس فـی جـبـتـی سـوی الـلـه » گـفـت
چـــون کــه بـــرکـــنــد جـــبـــه را وارســـتجــبـــه بـــر کــن، کــه پــات بـــر دارســت
«مـــابـــه الـــاشـــتـــراک » را بـــنـــشـــان«مـــابــــه الـــامـــتـــیـــاز» را بــــر خـــوان
چون ز «سبحان » شدی تو «اعظم شان »گــرد هـســتــی خــود ز خــود بــنــشــان