سر آغاز

اصلاح شده در 2011/07/31 09:40 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شعر کهن, فخرالدین عراقی

مـرحـبــا! مـرحـبــا! نـسـیـم صـبـاخـبـر از دوست چـیست؟ بـاز نما
حـال مـا بــیـن دریـن پـریـشـانـیبــاز گـو تــا ازو چــه مـی دانـی؟
ایـن چــنــیـنــم هـنــوز بــگــذارد؟یـا عــزیـمـت بــدیـن طــرف دارد؟
گــویــیــا تــخــم مــهــر مــا کــاردیــا خــود از مــا فــراغــتـــی دارد
ســخــن بــی دلــان بــه یـاد آرد؟یـا خـود او این سـرود نـشـمـارد؟
بـاشـدش هیچ میل و رغـبـت ما؟یـا فـرامـوش کـرده صـحـبـت مـا؟
گـویـیـا در دلـش وفـا بــا مـاسـتیا هنوزش سـر جـفـا بـا مـاسـت
خـاطـرش هیچ سـوی مـا نـگـرد؟یـا دگــر نــام بــی دلــان نــبــرد؟
هیچ داند که حال ما چون است؟یا ز ما خـود دلش دگرگون است؟
دوری از مــا هـنـوز مــی جــویـد؟یا ز مـا خـود سـخـن نمی گـوید؟
از جــمـالـش اگـرچــه مـحــرومـمهر چـه خـواهد کند، که مظلومم
جـز مـرادش مـرا مـرادی نـیسـتغـیر او خـاطـری و یـادی نـیسـت
هسـت جـانم چـنان بـدو مشغولکــه نــدانــم فـــراق را ز وصـــول
خـود ندانم کـه در چـه کـارم من؟بــا وی از خـود خــبــر نـدارم مـن
در کــمـنـدش چــنـان گــرفــتــارمکـه خـلـاصـی طـمـع نـمـی دارم
گـرچـه او خـود نـمـی بــرد نـامـمتـــا بـــرفـــت او، بـــرفــت آرامــم
هرکه جـانش ز روی دوسـت بـودمیل جانش به سوی دوست بود
دیده، کـو طـالـب جـمـال تـو شـدبــاعـثــش قـوت خــیـال تــو شـد